REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU „KOCHAM ŻYCIE, JEM ZDROWO”

bener

Pokaż nam, jak wygląda Twój Zdrowy dzień! Stwórz kolaż ze zdjęć dokumentujący najważniejsze momenty Twojego dnia, dodaj opis i opublikują na profilu www.facebook.com/econdimenta oznacz #kochamżyciejemzdrowo.
Do wygrania 10 bonów po 250zł i jeden bon za 1000zł! na zakupy naszych zdrowych u smacznych produktów!
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca, wyniki konkursu podamy 4 kwietnia!

Poniżej prezentujemy pełny Regulamin Konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU „KOCHAM ŻYCIE, JEM ZDROWO”    

 Paragraf 1.  Postanowienia ogólne  

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „KOCHAM ŻYCIE, JEM ZDROWO” („Konkurs”).
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizatorem Konkursu jest Adliner Sp. z o.o. („Organizator”), 02-928 Warszawa, ul. Locci 18, KRS: 0000043544, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 951 19 34 659, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł. działający na zlecenie sponsora konkursu firmy E-Condimenta sp. z o.o. („Sponsor”) z siedzibą w Świdwinie, przy ul. Szczecińska 47, 78-300 Świdwin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000288036, o kapitale zakładowym wysokości: 50.000,00 PLN, NIP: 8513041505, Regon 320462069
 4. Konkurs trwa: od godz. 12:00 dnia 07.02.2017 r. do godz. 16:30 dnia 31.03.2017 r. ( „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Konkurs prowadzony jest na fanpage marki E-condimenta https://www.facebook.com/econdimenta/ („Strona Konkursu”).
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi facebook.com

  Paragraf 2. Uczestnicy  

 1. Uczestnikiem Konkursu może być  osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu facebook.com ( „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  Paragraf 3. Akceptacja Regulaminu

 1. Regulamin Konkursu jest udostępniony na Stronie Konkursu w poście konkursowym (ogłoszeniu o konkursie). Akceptacja Regulaminu następuje poprzez publikację Pracy Konkursowej.
 2. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika są warunkiem udziału w Konkursie.
 3. Przez akceptację Regulaminu Uczestnik:
  1. wyraża zgodę na udział w Konkursie;
  2. oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. oświadcza, że nie zachodzą wobec niego żadne okoliczności, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;
  4. wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu jego imienia, nazwiska oraz Pracy Konkursowej;
  5. oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu facebook.com
 4. Akceptując Regulamin i publikując Pracę Konkursową na Stronie Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia, adres korespondencyjny) przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatom
 5. Akceptując Regulamin i publikując Pracę Konkursową na Stronie Konkursu, Uczestnik:
  1. udziela bezpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej Uczestnika w zakresie jej udostępniania na Stronie Konkursu;
  2. oświadcza, że Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich;
  3. jeżeli Praca Konkursowa będzie zawierać wizerunek osób fizycznych – Uczestnik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie i opublikowanie ich wizerunku.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód określonych w Regulaminie jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z publikacją i udostępnianiem Pracy Konkursowej.

  Paragraf 4. Zasady udziału w Konkursie. Wykluczenie z Konkursu

 1. Rozwiązanie zadania konkursowego polega na stworzeniu kolażu ze zdjęć dokumentującego najważniejsze momenty dnia uczestnika i opublikowaniu go na profilu https://www.facebook.com/econdimenta/ ( „Praca Konkursowa”) w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które:
  1. zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
  2. zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe,
  3. naruszają prawa osób trzecich, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste,
  4. zawierają jakiekolwiek rozpoznawalne produkty, znaki towarowe, logo, itp. za wyjątkiem produktów i logo e-condimenta, są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika,
  5. są niezgodne z regulaminem serwisu facebook.com
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu Prac Konkursowych, o których mowa powyżej. Takie Prace Konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika udowodnienia, że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu, lub w stosunku do którego zachodzi takie podejrzenie.

  Paragraf 5.  Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 11 nagród ( „Nagrody”), w postaci bonów na zakup produktów e-condimenta ze sklepiku internetowego dostępnego na stronie internetowej marki http://e-condimenta.eu/pol_m_Produkty-169.html .
 2. Fundatorem Nagród jest Sponsor.
 3. Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora i Sponsora, wyłoni zwycięzcę i 10 osób wyróżnionych, łącznie autorów 11 najoryginalniejszych i najbardziej kreatywnych Prac Konkursowych („Laureaci”). Komisja konkursowa będzie oceniać kreatywność, oryginalność prac i opisu ale również i popularność postu (ocenę postu ze zgłoszeniem przez osoby komentujące go).
 4. Zwycięzca konkursu otrzyma 2 nagrody
  1. Pierwszą nagrodę – bon na zakupy produktów e-condimenta o wartości 1000zł
  2. Drugą nagrodę - nagroda pieniężna w wysokości 112 zł (słownie: sto dwanaście złotych) pierwsza nagroda – bon na zakupy zostanie wydana pod warunkiem przekazania nagrody pieniężnej wskazanej powyżej na poczet podatku, który zostanie uiszczony przez Organizatora we wskazanym przez Zwycięzcę Urzędzie Skarbowym.
 5. Osoby wyróżnione otrzymają jednakowe nagrody w postaci bonów o wartości 250zł na zakupy produktów e-condimenta. Każda z wyróżnionych osób otrzyma jeden bon.
 6. Bony będące nagrodami są przyznawane wirtualnie i są jednorazowym limitem kwot do wysokości których zwycięzcy mogą zamówić produkty marki e-condimenta.
 7. Lista Laureatów zostanie przedstawiona na Stronie Konkursu oraz na profilu FB marki e-condimenta w dniu 4 kwietnia 2017r.
 8. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród (powiększenia grona laureatów) lub zwiększenia puli nagród dla Laureatów .
 10. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi i zostanie odprowadzona na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 11. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu facebook.com. 
 12. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook następujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię i nazwisko;
  3. Adres korespondencyjny;
  4. Telefon
 13. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru.
 14. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

  Paragraf 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Adliner Sp. z o.o. , 02-928 Warszawa, ul. Locci 18,
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, data urodzenia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatom.
 3. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania Administratorowi na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) i mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie i wydanie Nagród.

  Paragraf 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i adres korespondencyjny, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3
 3. Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. W przypadku braku akceptacji stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

  Paragraf 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu.
English
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel